Exekútorský úrad
Liptovský Mikuláš
M. Pišúta 13,
03101 Liptovský Mikuláš

Mapa Liptovský Mikuláš

 


Tel./fax: 044 55 257 74,
mobil:
0905 27 16 36
email:
exekutor@mikeska.sk

bankové spojenie:
0056754506/0900, SLSP,a.s.

str.dni:
po-pi: 7:00-15:00

 

Najbližšie konania dražieb

Vyhláška o opätovnej dražbe nehnuteľnosti EX65/2014, 17.08.2015 o 10,00 hod.
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: - stavby - rodinný dom súpisné číslo 1060, postavený na pozemku C-KN parc. č. 4398 o výmere 205 m2- zastavané plochy a nádvoria - pozemok C-KN parc. č. 4131 o výmere 34 m2 – zastavané plochy a nádvoria - pozemok C-KN parc. č. 4398 o výmere 205 m2 – zastavané plochy a nádvoria - pozemok C-KN parc. č. 4399 o výmere 349 m2 – záhrady - pozemok C-KN parc. č. 4400 o výmere 391 m2 – záhrady Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 5164 na Okresnom úrade Ružomberok, odbor katastrálny, pre katastrálne územie Ružomberok, vo výlučnom vlastníctve povinnej Šloffová Danka, rod. Majtánová, nar.: 15.11.1959, bytom I. Houdeka 1060/6, 034 01 Ružomberok v spoluvlastníckom podiele 1/1 so všetkým, čo patrí k tejto nehnuteľnosti. Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu žiadne závady, ktoré je povinný prevziať vydražiteľ. Ohliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa v čase od 16.apríla 2015 v čase od 10:00 -10:30 hod. v priestoroch nehnuteľností, za prítomnosti vykonávateľa dražby. Účasť na ohliadke je potrebné oznámiť (telefonicky, písomne, faxom, e-mailom) najneskôr do 16.04.2015 do 07:30 hod. Zároveň vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. II. Cena nehnuteľnosti Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určenú Znaleckým posudkom č.21/2015 zo dňa 12.03.2015, vypracovaný znalcom Ing. Marianom Majerčiakom, Liptovský Trnovec č.150, podľa Vyhl. MS SR č. 492 Z. z. – všeobecná hodnota, je aj súčasne bola cenou trhovou a zároveň najnižším podaním v I. neúspešnom kole dražby a činila sumu 100.000,- EUR, slovom jednostotisíc euro. Táto suma bola v súlade s ust.§ 145 ods.1 Exekučného poriadku ponížená o 1/3-inu Uznesením Okresného súdu Ružomberok č.k.2Er/1250/2014-23 zo dňa 12.06.2015 a činí sumu 66.666,67 EUR, slovom šesťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatšesť euro a šesťdesiatsedem centov.